Skoči na glavno vsebino

Šolska skupnost

Cilji delovanja:

– učenci sodelujejo pri oblikovanju skupnega programa življenja in dela na šoli;

– svobodno oblikujejo in izražajo vprašanja v zvezi z delom, življenjem na šoli, ki jih vznemirjajo;

– soustvarjajo pozitivno klimo na šoli in skrbijo za dobre odnose;

– soustvarjajo kulturni utrip na šoli;

– spodbujajo učence k rednemu šolskemu delu, organizirajo prostovoljno učno pomoč;

– dajejo pobude za različne akcije in aktivnosti (dobrodelnost, solidarnost, ekologija, strategija učenja …);

– pomagajo reševati probleme, posredujejo svoje mnenje in predloge.

PROGRAM DELA za šolsko leto 2022/2023

  • izvolitev vodstva skupnosti učencev,
  • predstavitev načrta dela skupnosti učencev,
  • izvedba aktivnosti v sklopu projekta EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI,
  • izvedba dveh zbiralnih akcij STAREGA PAPIRJA v mesecu septembru in mesecu maju,
  • izvedba aktivnosti v okviru šolskega otroškega parlamenta “DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK IN MLADINE ” (okrogla miza, anketa, gradivo na spletu, razstava),
  • organizacija, izvedba in sodelovanje na občinskem otroškem parlamentu,
  • priprava gradiv za izvedbo ur oddelčnih skupnosti na letošnjo temo otroškega parlamenta “Duševno zdravje otrok in mladine”,
  • urejanje panoja z aktualnimi temami,
  • oblikovanje pobud za izboljšanje bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodelovanje pri uresničitvi idej,
  • zbiranje pripomb in predlogov oddelčnih skupnosti v zvezi s programom pouka, dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola …

 

Boštanj, september 2022

Mentorici skupnosti učencev šole: Katja Vidic in Silva Žveglič

 

 

Dostopnost